997B Soft 8

15X8, Bolt Pattern-6x139.7, Offset-.0

S.No. Make Model: Year
1 Chevrolet 1/2 ton Pick-up 4WD 1973 - 1987
2 Chevrolet Colorado Z71 2004 - 2008
3 Isuzu Amigo 1989 - 2000
4 Mitsubishi Pickup 2WD 1987 - 1996
5 Toyota 4 Runner 1986 - 2002
6 Toyota Pickup 4WD 1986 - 1995
7 Toyota Tacoma 4WD 1995 - 2000
8 GMC Jimmy 4WD (full size) 1971 - 1991
9 Chevrolet Lifted K-5 Blazer 4WD 1971 - 1991
10 Chevrolet Suburban 1500 4WD 1976 - 1991
11 Chevrolet 1/2 ton Pick-up 2WD 1955 - 1966
12 Toyota Land Cruiser FJ40 1960 - 1983
13 Chevrolet 1/2 ton Pick-up 2WD 1940 - 1954
14 GMC 1/2 ton Pick-up 4WD 1945 - 1954
15 GMC 1/2 ton Pick-up 2WD 1955 - 1966
16 Chevrolet 1/2 ton Pick-up 2WD 6 Lug 1967 - 1972
17 Chevrolet 1/2 ton Pick-up 4WD 1955 - 1966
18 GMC 1/2 ton Pick-up 2WD 6 Lug 1967 - 1975
19 GMC 1/2 ton Pick-up 4WD 1955 - 1972
20 GMC 1/2 ton Pick-up 4WD 1973 - 1987
21 Chevrolet 1/2 ton Pick-up 4WD 1967 - 1972
22 Chevrolet Van G20 6 Lug 2WD 1985 - 1987
23 Chevrolet K-5 Blazer 4WD 1971 - 1987
24 Toyota Lifted Pickup 4WD 1986 - 1994
25 Chevrolet 1/2 ton Pick-up 4WD 1940 - 1954
26 GMC 1/2 ton Pick-up 2WD 1945 - 1954
27 Toyota Lifted Land Cruiser FJ40 1960 - 1983
28 Toyota Pickup 2WD 1969 - 1972
29 Toyota Pickup 2WD 1973 - 1977
30 Toyota T-100 4WD 1993 - 1997
31 Toyota T-100 2WD 1993 - 1998